Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Համայնքներ

Համայնքի մասին

 

 

 

 

 

Հոռոմ

Մակերես` 29.8կմ2

Բնակչություն` 2075

 

horom.shirak@mta.gov.am

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՈՌՈՄ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Համայնքի ներկայիս անվանումը –Հոռոմ

Համայնքի պատմական անվանումները- Հոռոմ
Համայնքի հիմնադրման ժամանակաշրջանը Ք.ա. 3-2 հազ.-վաղ միջնադար

Որ համայնքներին է սահմանակից համայնքը –Սարատակ, Հովտաշեն, Հայրենյաց, Վարդաքար, Նոր Կյանք, Տուֆաշեն, Մարալիկ, Գուսանագյուղ,
Համայնքի մակերեսը – 3007հա
Հեռավորությունը մայրաքաղաքից-109կմ

 Հեռավորությունը մարզկենտրոնից -25կմ
Բնակչության թիվը – 2402

Բնակչության կազմը –1192-արական,1210-՝իգական

Համայնքի նշանավոր մարդիկ – ·»Ý»ñ³É Ù³Ûáñ êÙµ»áë ÎáõñÕÇÝÛ³ÝÁ, êØ Ñ»ñáë-÷á˷ݹ³å»ï  ì³½·»Ý ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ (´Çß³ñÛ³ÝÁ), ·Ý¹³å»ï سÙÇÏáÝ îáÝáÛ³ÝÁ, ¹ÇíǽdzÛÇ ÏáÙÇë³ñ ²ñ³Ù³ÛÇë ²µ·³ñÛ³ÝÁ, ϳåÇï³ÝÝ»ñ êáõñ»Ý ÎÇñ³ÏáëÛ³ÝÁ, ²ëù³Ý³½ ä»ïñáëÛ³ÝÁ, Êáñ»Ý ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ, Øݳó³Ï³Ý гÏáµÛ³ÝÁ , øñÇëï³÷áñ և ²ëù³Ý³½ ì³ñ³ÅÛ³ÝÝ»ñÁ:

Կրթական հաստատություններ –«Հոռոմի միջն. դպրոց »ՊՈԱԿ, «Հոռոմի ն/կ» ՀՈԱԿ

Մշակութային հաստատություններ – Հոռոմի մշակույթի տուն
Մարզական հաստատություններ -չկա
Արտադրական ձեռնարկություններ - չկա
Բնակչության հիմնական զբաղմունքը – անասնապահություն, գյուղատնտեսություն

Հոգևոր կառույցներ – Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին
Համայնքի մասին գրքի առկայություն – ոչ

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

  ¾ñ»µáõÝáõ ÝÙ³Ý ÑÇÝ áõ ÑݳٻÝÇ ¿ ÐáéáÙ ·ÛáõÕÁ,Ýñ³ ´»ñ¹ßÇÝ Ô³É³ÛÇãÇÝ:²ÛÝ å³ïí³íáñ ï»Õ áõ ÏßÇé ¿ áõÝ»ó»É ÞÇñ³ÏÇ ¹³ßïáõÙ Çñ ÏñÏݳÏÇ ï»Õ-ï»Õ »é³ÏÇ å³ñÇëåÝ»ñáí,Ù»Í ù³Õ³ùáí ¨ ÙÇçݳµ»ñ¹áí:

Üñ³ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ÏáÕÙÇó Ñáë»É ¿ ¶²ð²Üβ ·»ïÁ,áñÁ ï³ñµ»ñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ Ïáãí»É ¿`ä²ÈÀÊÈÆ /ÓÏÝáï/ ,вÚàò βðβæ,ÇëÏ ³í»ÉÇ áõß`Ô²ð²ÜÔàô:

ÐáéáÙ µ»ñ¹³ù³Õ³ùÁ ϳéáõóí³Í ¿ »Õ»É ÑÇÝ· µÉáõñÝ»ñÇó ϳ½Ùí³Í µÉñ³ËÙµÇ íñ³, áñáÝó ɳÝç»ñÇ íñ³ ÙÇÝ㨠ûñë ¿É ÝϳïíáõÙ »Ý ѻóÝáë³Ï³Ý µÝ³Ï³í³ÛñÇ Ñ»ïù»ñ áõ ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñ:

²Û¹ ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñÇó 30-Á 1912Ã-ÇÝ å»Õ»É ¿ Ñݳ·»ï,åñáý»ëáñ ´³·ñ³ï ʳɳÃÛ³ÝÁ Ñéã³Ï³íáñ ·ÇïÝ³Ï³Ý ÜÇÏáÕ³Ûáë سéÇ ËáñÑñ¹áí: гÛïݳµ»ñí³Í ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ, ÷³ëï³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ³å³óáõóáõÙ »Ý, áñ Էñ»µáõÝÇÝ ÑÇÙÝ»Éáõó Ñ»ïá, ³Ù»Ý³½áñ Ø»Ýáõ³ÛÇ áñ¹ÇÝ` ²ñ·ÇßÃÇÝ ß³ñÅíáõÙ ¿ ÜÇ·(²å³ñ³Ý)·³í³éÇ íñ³ ·ñ³íáõÙ, ³å³ ÙïÝáõÙ ÏáõÉÇÝ»ñÇ »ñÏÇñÁ,å³ïÅáõÙ ³ÝÑݳ½³Ý¹Ý»ñÇÝ,ÔáõÉÇç³ÝáõÙ(êå³Ý¹³ñÛ³Ý) ÑÇÙݳ¹ñáõÙ ´»ñ¹` Çñ Ýëï³ï»ÕÁ ¨ ³ÛÝï»ÕÇó ÇçÝáõÙ ÂáÙ³ñï³ß(ì³ñ¹³ù³ñ) áõ ·ÛáõÕÇ ¹ÇÙ³óÇ ÑÇÝ· µÉñ³É³Ýç»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝáõÙ ÐáéáÙ µ»ñ¹³ù³Õ³ùÁ ø.Ì.². 780 Ãí³Ï³ÝÇÝ:  ´»ñ¹³ù³Õ³ùÇ Ññ³å³ñ³ÏÇ íñ³ ÙÇÝ㨠ûñë ù³ñ³µ»ÏáñÝ»ñ ϳÝ,áñáÝó íñ³ ÷áñ³·ñí³Í »Ý Ý߳ݳ·ñ»ñ: ö³ëïáñ»Ý ÐáéáÙÁ Çñ Ù»ç Ñݳ·áõÛÝ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý ÙÇ ÝÙáõß å³Ñå³Ý»Éáõó ½³ï, ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ¿ áõÝ»ó»լ, áñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ³ÝÝß³Ý íñÇåáõÙÝ»ñáí:¸³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ÐáéáÙÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ½µ³Õí»É ¿ ÑáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ùµ, ³Ý³ëݳå³ÑáõÃÛ³Ùµ, Ù»Õí³µáõÍáõÃÛ³Ùµ: лﳷ³ ¹³ñ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ûï³ñÝ»ñÇ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇó ÐáéáÙÇ µ»ñ¹³ù³Õ³ùÝ ³í»ñí»É ¿:

1853-1856ÃÃ. éáõë-Ãáõñù³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï µ³ßǵá½áõÏÝ»ñÝ áõ ùñ¹»ñÁ ѳñÓ³Ïí»É »Ý ³Û¹ ·ÛáõÕ»ñÇ íñ³, áñáÝó µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ å³ïëå³ñí»É »Ý ԳɳÛÇãÇ µ»ñ¹áõÙ áõ ÃáÕ»É ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ÜáõÛÝ ÏÇë³í»ñ µ»ñ¹Á ѳۻñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³ëï³Ý ¿ »Õ»É ¨ 17-18-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ:¶ÛáõÕÁ ѳñ³íÇó, ³ñ¨»ÉùÇó ¨ Ù³ë³Ùµ ÑÛáõëÇëÇó,å³Ûï³Ó¨ ûÕ³ÏíáõÙ ¿ µ³½³ÉïÇ Ñëϳ ½³Ý·í³Íáí ͳÍÏí³Í µÉñ³ß³ñùáí, ÇëÏ ³ñ¨ÙáõïùÇó µ³óíáõÙ ¿ ѳñà ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ, áñÁ µÉñ³ß³ñùÇ ÏÇëûÕ³ÏÇ Ñ»ï ·ÛáõÕÇÝ ï³ÉÇë ¿ Ñdzëù³Ýã ï»ëù:

²Û¹ ÑÇÝ µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¹³¹³ñ»É ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõݻݳÉáõó ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó, »ñµ ԳɳÛÇãÇÝ ÑÇÙÝáíÇÝ ÏáñͳÝí»É ϳ٠Ïáñóñ»É ¿ Çñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÇ,¹ñ³ ѻ勉Ýùáí ¿É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Í Ù³ëÁ åáÏí»É ¿ µ»ñ¹³É³ÝçÇó,Çç»É ³ñ¨Ùáõïù ѳñà ï³÷³ñ³ÏÇ íñ³ ¨ ÑÇÙù ¹ñ»É ³ÛÅÙÛ³Ý ÐáéáÙ ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÝ:

´»ñ»Ýù ÙÇ ù³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñ.

-²Ýí³ÝÇ é³½Ù³Ï³Ý  éáõë å³ïÙ³µ³Ý ì³ëÇÉÇ äáïïáÝ,áñÁ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ñ 1826-1828Ã.Ã.éáõë-å³ñëÏ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ,³ÝÓ³Ùµ ÉÇÝ»Éáí ÐáéáÙáõÙ,µ³é³óÇ ·ñáõÙ ¿ ._,,ÐáéáÙÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ¶ÛáõÙñáõ ¨ å³ñëÇó ë³ÑÙ³ÝÇ ÙÇç¨,¶ÛáõÙñáõó Ñ»éáõ ¿ñ 20 í»ñëï:¶ÛáõÕÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñë³ñÇ ëïáñáïÇÝ áõ óñí³Í ¿ÇÝ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ù³ñ»ñ ¨ áñáÝù ¿É íϳÛáõÙ ¿ÇÝ ÇÝã-áñ Å³Ù³Ý³Ï ³Ûëï»Õ »Õ³Í µÝ³Ï³í³ÛñÇ Ù³ëÇÝ:ÐݳµÝ³ÏÝ»ñÝ Çñáù åݹáõÙ ¿ÇÝ,û ųٳݳÏÇÝ ³Ûëï»Õ »Õ»É ѳÛÏ³Ï³Ý ÙÇ Ù»Í ù³Õ³ù:²ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ù»Ë ù³ñ» ë³É»ñÁ ³Û¹ ¿ÇÝ íϳÛáõÙ_,,

 

гÛñ»ÝÇ µ»ñ¹»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ ɳí³ï»ÕÛ³Ï ØÇù³Û»É ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿ .,,²í»ñ³Ï ÐáéáÙ ·ÛáõÕ³ù³Õ³ùÁ Áݹ³ñÓ³Ï ¿,áã ³í»ÉÇ å³Ï³ë ù³Ý ²ÝÇÇ Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ³ÙñáóÁ,,§Ð³Û³ëï³ÝÇ µ»ñ¹»ñÁ¦,ì»Ý»ïÇÏ,1970Ã. ¿ç 927:

 

²Ýí³ÝÇ ·ÇïݳϳÝ,׳ñï³ñ³å»ï Âáñáë ÂáñáÙ³ÝÛ³ÝÁ гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ²Ï³¹»ÙdzÛÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ùµ ÉáõÛë ï»ë³Í 1948Ã. Çñ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõݦ ·ñùÇ 135 ¿çáõÙ ·ñáõÙ ¿.…²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇó 15-20 ÏÇÉáÙ»ïñ ¹»åÇ Ñ³ñ³í ¨ г÷ÉÇÇó/¶áõë³Ý³·ÛáõÕ/ 3-4 ÏÇÉáÙ»ïñ ¹»åÇ ³ñ¨»Éù ÙÇ ·ÛáõÕ ¿, áñÁ Ý߳ݳíáñ ¿ Çñ ԳɳÇãÇ Ïáãí³Í ÑÇÝ ³Ùñáóáí: Ø»Í ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ ¿ ·ñ³í³Í ³Ûë ³ÙñáóÁ ¨ ÑÇÝ áõñ³ñï³Ï³Ý ù³Õ³ùÁ…,,

ÝáõÛÝ ³ß˳ïáõÃÛ³Ý 241 ¿çáõÙ ß³ñáõݳÏ&

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2021-10-21 17:31:14