Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Նորություններ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

05.07.2012

 

            3.ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
 
 
3.1 Քաղաքականության վերլուծություն
 
ՀՀ Շիրակի մարզում 2012թ. ՄԶԾ կարևորագույն նպատակներից է գյուղատնտեսության գործունեության համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ձևավորման և կատարելագործման միջոցով ավելացնել բուսաբուծական և անասնապահական մթերքների ծավալները, բարձրացնել արտադրության արդյունավետությունը, լուծել իրացման խնդիրները, որի արդյունքում կավելանա գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտները և կկրճատվի աղքատությունը գյուղական բնակավայրերում:
Գյուղատնտեսության բնագավառում նախատեսվող կարևոր միջոցառումների ընդհանուր գումարը 2012թ. կկազմի մոտ 1569.53 մլն դրամ, որտեղ ներդրումներ են նախատեսված ինչպես պետական բյուջեի, այնպես էլ միջազգային և այլ դոնոր կազմակերպությունների միջոցներով:
2012թ. առաջին կիսամյակի միջոցառումները հիմնականում ուղղվել են ֆերմերային և գյուղացիական տնտեսությունների հացահատիկային կուլտուրաների սերմարտադրության, սորտաթարմացման, ոռոգման ցանցերի ընդլայնման, արոտավայերի ջրարբիացման եւ բարելավման բնագավառներում անասնապահության և դաշտավարության զարգացման ծրագրերում աջակցելու գործընթացներին:
 1. Համաշխարհային բանկի միջոցներով իրականացվում են Շիրակի մայր ջրանցքի, Ախուրյանի աջափնյա ջրանցքի, Բ-26 բաժանարարի հատվածների վերանորոգման աշխատանքները, գումարը կազմում է 55.5 մլն դրամ:
 2. Համաշխարհային բանկի ՈՀՎՀԾ-ի լրացուցիչ ֆինանսավորումով եւ համայնքների 15% համաֆինանսավորմամբ Մեղրաշեն համայնքում իրականացվում են 1.4կմ երկարությամբ երրորդ կարգի ոռոգման ցանցի վեականգնման աշխատանքները, գումարը կազմում է 33 մլն դրամ:
 3. Այլ աղբյուրների եւ խոշոր ֆերմերների կողմից մարզ է ներկրվել կարտոֆիլի բարձր վերարտադրության տնկանյութ, գումարը կազմել է 400 մլն դրամ:
 4. ՀՀ կառավարության 2010թ. հուլիսի 19-ի թիվ 971-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-2014թթ. ցորենի սերմնաբուծության եւ սերմարտադրության ծրագրով» աշնանը մարզ է ներկրվել 150տ աշնանացան ցորենի  բարձր վերարտադրության սերմացու, որով իրականացվել է շուրջ 500հա ցանք: գումարը կազմել է 60 մլն դրամ: Ծրագիրը շարունակական է:
 5. Մարզ են ներկրվել թունաքիմիկատներ և բուժանյութեր 20 մլն դրամ արժողությամբ:
 6. ՀՀկառավարությանկողմիցհաստատվածհայեցակարգով 2011-2014թթ. ընթացքում մարզում պետք է տեղադրվեն 30 հակակարկտային կայանքներ 25 համայնքների տարածքներում: Ծրագրիընդհանուրարժողությունը 192 մլնդրամէ, որից 2012թ. համար նախատեսված էր 50 մլն դրամ գումար: Այժմ մարզի 3 համայնքներում տեղադրվել են 5 հակակարկտային կայանքներ դոնոր կազմակերպությունների եւ  համայնքնային բյուջեների միջոցների հաշվին, ընդհանուր արժեքը 30 մլն դրամ:
 7. «Համայնքներիգյուղատնտեսականռեսուրսներիկառավարմանևմրցունակության» ծրագրիշրջանակներումմարզիԲերդաշենհամայնքինհատկացվելէմեկտրակտորեւմեկմամլիչ-բարդոցիչ, ընդհանուր գումարը կազմել է 11 մլն դրամ:
 8. ՀՀ կառավարության կողմից պետ. բյուջեի միջոցներով սուբսիդավորվել են մարզում գյուղատնտեսական ոլորտին տրամադրվող վարկեր՝ շուրջ 48.852 մլն դրամ /3521 վարկ/:                      
 9. «Արփի լիճ» ազգային պարկի ստեղծման ծրագրի շրջանակներում Ծաղկուտ համայնքում նախատեսվում է ստեղծել տոհմային անասնաբուժական կենտրոն եւ սպանդանոց, ՀՀ պետ. բ յուջեից եւ Գերմանական KFW բանկի վարկային միջոցներից հատկացվել է 244 մլն դրամ, սակայն դեռ շինարարական աշխատանքներ չեն սկսվել:
 10. ՀՀգյուղատնտեսությաննախարարությունըՀամաշխարհայինբանկիհետհամատեղնախատեսումէ 2012թ. ընթացքում «Համայնքներիգյուղատնտեսականռեսուրսներիկառավարմանեւմրցունակության» վարկայիննործրագրիշրջանակներումՇիրակիմարզումիրականացնելհետեւյալաշխատանքները /ընդհանուր արժեքը 602.655 մլն դրամ/`
·         Բերդաշեն – արոտներիջրարբիացում, գյուղատնտեսականտեխնիկայիձեռքբերում, հողիմշակություն,
·         Ջրառատ - արոտներիջրարբիացում, գյուղատնտեսականտեխնիկայիձեռքբերոմ, կաթիընդունմանկետիհիմնում,
·         Սառնաղբյուրարոտներիջրարբիացում,
·         ՄեծՄանթաշ - արոտներիջրարբիացում, գյուղատնտեսականտեխնիկայիձեռքբերում,
·         Այգաբաց - արոտներիջրարբիացում, գյուղատնտեսականտեխնիկայիձեռքբերում, հողիմշակություն:
·         Բասեն - արոտներիջրարբիացում, գյուղատնտեսականտեխնիկայիձեռքբերում,
·         Լեռնակերտ – կաթիընդունմանկետիհիմնում, ԳԱԶԵԼ-ի ձեռք բերում, արոտներիջրարբիացում,
·         Հառիճ – վարելահողերի մշակում, գյուղատնտեսականտեխնիկայիձեռքբերում
·         Աղին - գյուղատնտեսականտեխնիկայիձեռքբերում, արոտներիջրարբիացում:
 1. «ՀՀ հողօգտագործողներին մատչելի գներով ազոտական պարարտանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության» ծրագրի շրջանակներում մարզին հատկացվել է3500տ ազոտական պարարտանյութ, որի գումարը կազմում է 420 մլն դրամ, պետության կողմից սուբսիդավորման գումարը` 140 մլն դրամ:
 2. ՀՀհողօգտագործողներինմատչելիգներովդիզելայինվեռալանյութիձեռքբերմաննպատակով պետական աջակցության» ծրագրի շրջանակներում մարզին հատկացվել է 2000տ դիզելայինվառելանյութ, որի գումարը կազմում է 819.7 մլն դրամ, պետության կողմից սւուբսիդավորման գումարը` 210.78 մլն դրամ:
 
 

Միջոցառման անվանումը
Պլանավորված /մլն դրամ/
Ծանոթություն
Տարեկան նախատեսված
1-ին կիսամյակ փաստացի
Շիրակի մայր ջրանցքի, Ախուրյանի Աջափնյա ջրանցքի, Բ-26 բաժանարարի հատվածների վերանորոգում
55.5
20.5
ՀՀպետ. Բյուջե,        
  
Համաշխարհային բանկ
/ընթացքի մեջ է/
Մեղրաշեն համայնքում 1.4կմ երկարությամբ երրորդ կարգի ոռոգման ցանցի վեականգնում
33
16.5
Համաշխարհային բանկ,
Համայնքային բյուջե
/ընթացքի մեջ է/
 
Կարտոֆիլիբարձրվերարտադրության տնկանյութիտարեկաններկրում
200.0
200.0
Այլաղբյուրներ
/ավարտված է/
Աշնանացան ցորենի բարձր վերարտադրության սերմերի տարեկան ներկրում /200տ/
75.0
0
ՀՀպետ.բյուջե
/շարունակական է/
Պետության կողմից սուբսիդիայի տրամադրում ազոտական պարարտանյութ ձեռք բերելու նպատակով /տարեկան 5000տ/
200
140
ՀՀպետ.բյուջե
 
Պետության կողմից սուբսիդիայի տրամադրում դիզելային վառելանյութ ձեռք բերելու նպատակով
0
210.78
ՀՀպետ.բյուջե
 
Թունաքիմիկատներիևբուժանյութերիձեռքբերում /մկնանմանկրծողներիդեմպայքարինպատակով/
20.0
 
5.0
ՀՀպետ.բյուջե
 
Հակակարկտային 30 կայանքների տեղադրում 25 համայնքների տարածքում
50.0
30.0
Այլ աղբյուրներ
Մեքենատրակտորային պարկի ստեղծում Ախուրյանի, Ամասիայի, Անիի, Աշոցքի, Ախուրյանի տարածաշրջաններում
80.0
12.0
ՀՀպետ.բյուջե
Գյուղատնտեսականոլորտինտրամադրվողվարկերիսուբսիդավորում
60
50
ՀՀպետ.բյուջե
Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորում
7
4
ՀՀպետ.բյուջե
Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում
100
100
ՀՀպետ.բյուջե
Համայնքներում գործող 116 անասնաբույժների վարձատրություն
80.0
40.0
ՀՀպետ. բյուջե
Գյուղատնտեսականկենդանիների հիվանդությունների   լաբորատորախտորոշմանևկենդանականծագումունեցողհումքիևնյութերիփորձաքննությանմիջոցառումներիիրականացում
15.0
7.0
ՀՀպետ. բյուջե
/շարունակական է/
Մորեխների դեմ պայքարիմիջոցառում 200 հա-իվրա
6.0
1.4
ՀՀպետ. բյուջե
Համայնքային բյուջե
/շարունակական է/
Ընդամենը
975.5
837.18
 

 
3.2 Իրականացման առաջընթացը
 
2012թ. 1-ին կիսամյակում գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվել 837.18 մլն դրամի ծրագրեր` ՀՀ պետական բյուջեի և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից:
Պետական բյուջեի շրջանակներում կատարվել է 602000 գլուխ խոշոր, 130000 գլուխ մանր եղջերավոր անասունների, 60000 գլուխ խոզերի, 19400 փեթակ մեղուների հակահամաճարակների դեմ պատվաստումներ:
Մարզում զգալիորեն բարելավվել են խորհրդատվական աշխատանքները: Տարբեր դոնորների հետ ֆինանսական աջակցությամբ ուսուցումներ և խորհրդատվական աշխատանքներ են կազմակերպվել մարզպետարանի, ԳԱՄԿ-ի, ՓՄՁ-ԶԱԿ-ի և հասարակական կազմակերպությունների կողմից:
Այդ աշխատանքները կշարունակվեն տարվա ընթացքում:
 
 
Աղյուսակ. Գյուղատնտեսության ոլորտի արդյունքային ցուցանիշները.                                                                                                                                                                                 
 

Ամփոփ նկարագիր
Արդյունքային ցուցանիշ
Թիրախ
/տարեկան պլան/
1-ին կիսամյակի արդյունքը
/կանխատեսվող/
Ավելացնել գյուղատնտեսության համախառն արտադրությունը, նվազեցնել ազգաբնակչության աղքատությունը
1.Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը
2. Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի տեսակարար կշիռը հանրապետության ծավալում
 
94.1 մլրդ դրամ
 
11.4%
 
47.05 մլրդ դրամ
 
 
 
Արդյունք 1.
Մարզի հողային և մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում:
 
1.1 Օգտագործվող վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի մակերեսը
1.2 Չօգտագործվող վարելահողերի տարածքը 
1.3 Ոռոգելի մշակաբույսերի ցանքատարածությունների մակերեսը
1.4 Գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված աշխատուժի տեսակարար կշիռը
121381.2հա
 
32120 հա
20243 հա
 
22 %
121381.2հա
 
32120 հա
20243 հա
 
22 %
Արդյունք 2.
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության և համախառն արտադրանքի ծավալների բարձրացում
2.1 Կարտոֆիլի համախառն արտադրանքը /կանխատեսվող/
 2.2 Կարտոֆիլի բերքատվությունը /կանխատեսվող/
2.3 Հացահատիկի համախառն արտադրությունը/կանխատեսվող/
 
2.4. Հացահատիկի միջին բերքատվությունը
2.5 Կոշտ կերերի արտադրությունը
2.6 Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները
85 հազ.տոննա
204ց/հա
 
80 հազ.տոննա
 
20.2ց/հա
12000 հա
1449հա
 
 
 
 
 
 
Արդյունք 3.
Ոռոգման համակարգի բարելավում
3.1 Ոռոգվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսը
3.2 Մարզում վերականգնված ոռոգման ցանցերի ընդհանուր երկարությունը`
 
15644.8հա
2.4կմ
15644.8հա
2.4կմ
 
Արդյունք 4.
Գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվության ավելացում, որակի բարելավում և հիվանդությունների կանխում
4.1 Կաթի արտադրության ծավալները
4.2 Մսի արտադրության ծավալները
4.3 Կաթի իրացման ծավալները
 4.4 Մսի իրացման ծավալները
 
4.5 Բրդի իրացման ծավալները
4.6 Ձվի իրացման ծավալները,
4.7 Արհեստականորեն սերմնավորված խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը
4.8 Համաճարակների դեմ պատվաստված անասնագլխա-քանակը
104.0 հազ.տոննա
20.0 հազ.տոննա
92.0 հազ. տոննա
20.0 հազ. տոննա
 
174 տոննա
45.5 մլն հատ
1600 գլուխ
 
783960 գլուխ
60.0 հազ.տոննա
8.0 հազ.տոննա
46.0 հազ. տոննա
 
 
120.0 տոննա
23.7 մլն հատ
1000 գլուխ
 
391980 գլուխ
Արդյունք 5.
Գյուղատնտեսության արտադրական ենթակառուցվածքների բարելավում
5.1 Մեծածախ առևտրում ընդգրկված ֆերմերների քանակը
5.2 Սառնարանների տարողունակությունը, 50տ. և 236խոր.մ /ընդամենը՝ 2 սառնարան/
5.3 Գործարկված կաթի ընդունման և նախնական վերամշակման կետերի տարողունակությունը,   /ընդամենը՝ 11 կաթի կետ/
5.4 Փոքր սպանդանոցների տարողունակությունը, 150խոր.մ /ընդամենը՝ 1 արտոնագրված սպանդանոց/
5.5 Ոռոգվող հողերի մակերեսը
5.6  Հիմնանորոգված անասնաբուժական լաբորատորիաների թիվը
950 ֆերմեր
 
50տ -236խոր.մ
 
 
11 կաթի կետ
 
 
150խոր.մ
 
15644.8հա
 
0
950 ֆերմեր
 
50տ -236խոր.մ
 
 
11 կաթի կետ
 
 
150խոր.մ
 
15644.8հա
 
0

 
3.3 Խնդիրները
 
Տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ընթացքում առաջացած ամենամեծ խոչընդոտը կիսամյակի ընթացքում ցրտահարությունն էր, որից զգալիորեն տուժեցին գյուղատնտեսական մշակաբույսերը:
Ոլորտում մարզի առաջնահերթ խնդիրներն են.
1)       Գյուղատնտեսական տեխնիկայով ապահովվածության ցածր մակարդակը
2)       Վերամշակող արտադրամասերի ստեղծումը
3)       Մարզում սպանդանոցի և տոհմայինանասնաբուժականկենտրոնի հիմնումը
4)       Մարզի համայնքներում հակակարկտային համակարգերի տեղադրումը
 
3.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը
 
2012թ. պետք է հետևողականորեն շարունակվեն վերոնշյալ խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը, ֆերմերային և գյուղացիական տնտեսությունների կերարտադրության, արհեստական սերմնավորման, կաթնարտադրության խթանման, հացահատիկային կուլտուրաների սերմարտադրության, սորտաթարմացման բնագավառներին, անասնապահության և դաշտավարության զարգացմանն աջակցելու գործընթացները:
Աշխատանքներ են իրականացվում լիզինգային տարբերակով համայնքներում մեքենատրակտորային պարկերի ստեղծման և անհատ գյուղացիական տնտեսություններին գյուղատնտեսական տեխնիկայի տրամադրման ուղղությամբ: Առաջարկություններ են ներկայացվել շահագրգիռ ներդրող կազմակերպություններին մարզում վերամշակող արտադրամասեր ստեղծելու ուղղությամբ:
Գյուղատնտեսությունում տեղի ունեցող տարերային աղետների հետևանքները վերացնելու նպատակով աշխատանքներ են տարվում մարզում հակակարկտային ծառայությունները ընդլայնելու ուղղությամբ:
 
 
 
 
                                         4. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 
4.1 Քաղաքականության վերլուծություն
 
Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի բնապահպանական ոլորտի քաղաքականությունը մշակվել է հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված շրջակա միջավայրի պահպանության գործողությունների երկրորդ ազգային ծրագրի դրույթները եւ գերակայությունները: Ելնելով նշվածից 2012 թվականին նախատեսվել է աշխատանքներ իրականացնել հետեւյալ ոլորտներում.
1/ Մանթաշի ջրամբարի եւ համանուն գետի ջրահավաք ավազանում /շուրջ 5000հա/ արգելավայրի հիմնում,
2/ Շիրակի մարզի անտառների վերականգնում եւ շուրջ 200հա նոր անտառների հիմնում,
3/ Հեռագնա արոտներում ջրարբիացման համակարգերի ստեղծում,
4/ «Արփի լիճ» ազգային պարկի ստեղծում:
Շիրակի մարզի հյուսիս-արեւմուտքում «Արփի լիճ» ազգային պարկը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2009թ. ապրիլի 16-իթիվ 405-Ն որոշմամբ: 2012 թվականին ավարտվել են ազգային պարկի շինությունների եւ դրանց ենթակառուցվածքների ստեղծման աշխատանքները, մեկնարկել է պահպանման գոտու թվով 14 համայնքների զարգացմանն ուղղված ներդրումների ծրագիրը:
2012թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում որոշակի աշխատանքներ են իրականացվել արոտավայրերի արդյունավետ կառավարման համակարգի ներդրման եւ համայնքներում անասնապահության ոլորտի բարելավման ուղղությամբ:
 
4.2. 2012թ. նախատեսված միջոցառումների իրականացման ընթացքը.
 

հ/հ
Միջոցառման անվանումը
Պլանավորված /մլն դրամ/
Տարեկան նախատեսված
/պետ. բյուջե/
Կիսամյակի ընթացքում փաստացի
1
Մանթաշի ջրամբարի եւ համան

← Վերադառնալ ցուցակին

↑ Դեպի վեր

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2023-01-26 17:51:09