Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարանի գործունեությանը վերաբերվող իրավական ակտեր

Առողջապահության ԵՎ սոցիալական ապահովության վարչություն/Սոցիալական ապահովության բաժին/

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ


 

2016 ԹՎԱԿԱՆ

 

 

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի հունվարի 13-ի «2016 թվականի հունվար ամսին սեզոնային գրիպի դեպքերի թվաքանակի ավելացման ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության բնակչության համար անվճար հիվանդանոցային բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն ապահովելու մասին» թիվ 44-Ա հրաման 

 

 

 

ՀՀ առողջապահության նախարարի 12.01.2016 թվականի No 31 - Ա հրաման

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2015 ԹՎԱԿԱՆ

 

 Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի No 3833– Ա՝ «Սեզոնային գրիպի պատվաստանյութի և պատվաստումների համար նախատեսված ներարկիչների բաշխման և գրիպի դեմ պատվաստումների իրականացման մասին» հրաման

 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՄԱՐՏԻ 27-Ի N 276-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
17 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1485 - Ն

 

 

 

 

ՀԱՅԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻՆ ԵՎ ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳ ԵՎ ՀԱՄԱ¬ՊԱՏԱՍԽԱՆ (ՀԱՄԱՐ¬ԺԵՔ) ՍՆՈՒՑՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՆՊԱ¬ՏԱ¬ԿՈՎ ԿՐԾՔՈՎ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱ-ԿԱՆԱՑՄԱՆ 2016-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
19 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1353-Ն

 

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Օ Ր Ե Ն Ք Ը
Ընդունված է 2015 թվականի հոկտեմբերի 6-ին
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Օ Ր Ե Ն Ք Ը
Ընդունված է 2015 թվականի հոկտեմբերի 6-ին
«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

 

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի
նոյեմբերի 19-ի No 3273–Ա` ««ՀՀ ԱՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/4-2015/18» ծածկագրով ձեռք բերված Հայաստանի Հանրապետությունում տուլարեմիայի դեմ պատվաստանյութի ընդունման, պահեստավորման, բաշխման և 2015 թվականի ձմեռային զորակոչի ենթակա անձանց շրջանում կանխարգելիչ պատվաստումների իրականացման մասին» հրաման

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015թ. հոկտեմբերի 8-ի ««2015 թվականի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին երեխաների խնամքի և կրթական կազմակերպություններում հելմինթոզների նկատմամբ ընտրանքային հետազոտությունների և առողջացման ծրագիրը» հաստատելու և ներդնելու մասին» N2748-Ա հրաման

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՆՈՒՆԴԸ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐՆ ԱՆՎՃԱՐ
ԿԱՄ ՑԱԾՐ ԳՆԵՐՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ
Մ Ա Ս Ի Ն
25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1105 - Ն

 

 

 Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 24-ի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 2-ի թիվ 2302-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետությունում գրիպի և սուր շնչառական վարակների, ինչպես նաև հիվանդացության բարձրացման և համաճարակի դեպքում անհետաձգելի միջոցառումներ իրականացնելու մասին թիվ 2609-Ա հրաման

 

 

 

 ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 23-ի No 2597-Ա` «Հայաստանի Հանրապետություն վայրի պոլիովիրուսների ներկրման և տարածման կանխարգելման միջոցառումների մասին» հրաման  

 

 

 

 

 ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թ օգոստոս 3-ի «ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2015 թվականի հուլիսի 18-ի
N 1941-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին» N2076-Ա հրաման

 

 

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թ հուլիսի 18-ի
«Հայաստանի Հանրապետությունում նախազորակոչային տարիքի անձանց շրջանում կանխարգելիչ պատվաստումների իրականացման մասին» N1941 - Ա հրաման

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի «2015 թվականի զորակոչի ընթացքում զինապարտների կցագրման, զորակոչի և վարժական հավաքի կանչելու ժամանակ բժշկական զննում իրականացնող տարածքային զինվորական կոմիսարիատներին կից բժշկական հանձնաժողովների կազմը հաստատելու մասին» No 1563 – Ա հրաման

 

 

 ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թ հուլիսի 16-ի
«ՀՀ Զինված ուժերի հոսպիտալներում 2014-2015թվականների ձմեռային զորակոչի ընթացքում չպատվաստված և թերի պատվաստված զինծառայողների պատվաստումային գործընթացի վերաբերյալ» N 1904 - Ա հրաման

 

 

Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ՆԻՍՏԻ

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ի Ց  8 հուլիսի 2015 թվականի  N 32

2. ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ  ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ   ԵՎ  ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ  ԴԵՂԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՌԱԶ­ՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թ.
հուլիսի 8-ի նիստի N 32 արձանագրային որոշման

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թ.
հուլիսի 8-ի նիստի N 32 արձանագրային որոշման

 

 

 

 

 

 

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի մայիսի 27-ի «Կարմրուկի դեմ պայքարի և կանխարգելման միջոցառումների մասին» N1315-Ա հրաման

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
ԱՆՎՃԱՐ ԿԱՄ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՕԺԱՆԴԱԿ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
27 մայիսի 2015 թվականի N 568 - Ն

 

 

 

ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 12-ի N 936-Ա` «Սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստումների իրականացման մասին» հրաման

 

 

«Հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման, լաբորատոր և գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների վճարովի ծառայությունների գների հաստատման չափորոշիչը» հաստատելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի մարտի 26-ի №703-Ա հրամանը

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «2015 թվականի պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման առանձին ծառայությունների գծով բժշկական կազմակերպություններում պետական պատվերի տեղադրման մասին» թիվ 188-Ա հրամանը և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015թ. մարտի 25-ի «2015 թվականի փետրվարի 5-ի թիվ 188-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 673-Ա հրաման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՇԱՀԱՌՈՒԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«10»   փետրվար  2015թ.                                                                        No 05 – Ն

 

 

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի հունվարի 30-ի «Մինչեվ 18 տարեկան երեխաների մանկաբուժական ընդհանուր և մանկաբուժական մասնագիտացված բաժանմունք ընդունվելու և վարելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 115-Ա հրաման

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2014 ԹՎԱԿԱՆ

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ      

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1275-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

Մ Ա Ս Ի Ն

30 հոկտեմբերի 2014թվականի թիվ 1202-Ն

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 1975-ա հրամանում լրացումներ կատարելու մասին

«28»     հոկտեմբեր     2014 թ.   No   2502  - Ա

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ       

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ՝ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ-

ՆԵՐ  ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ

Մ Ա Ս Ի Ն

30 հոկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 1183-Ն

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ       

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ   ԹՄՐԱՄՈԼՈՒԹՅԱՆ   ԵՎ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ԱՊՕՐԻՆԻ   ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ

2015  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ   ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ   ԾՐԱԳԻՐԸ  ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25 սեպտեմբերի 2014 թվականի  N 1053  - Ա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ       

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1717-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

11 սեպտեմբերի  2014  թվականի  N  971   - Ն

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ       

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

 ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ՀԵՏԱԳԱ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒՄՆ ՈՒ ՏՆՕՐԻՆՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

4 սեպտեմբերի 2014 թվականի  N 943 - Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ       

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

ՀՈՂԱՄԱՍԸ  ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ, ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՓՈԽԱ­-

ՆԱԿՄԱՆ, ՈՐՊԵՍ  ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ԳՈՒՅՔ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ,

ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԳՈՒՅՔ ՆՎԻՐԵԼՈՒ ԵՎ

«ԳՅՈՒՄՐՈՒ  ՊԱԹՈԼՈԳՈԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ  ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ»  ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՆ

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

28 օգոստոսի 2014 թվականի N  927 - Ա

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ      

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

ԳՈՒՅՔԻ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ  ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆ­ՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ «ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»

ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

21 օգոստոսի 2014 թվականի N 882-Ն

 

 

 

 

 

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

ՀՐԱՄԱՆ

16 ՀՈՒԼԻՍԻ 2013ԹՎԱԿԱՆԻ N 36-Ն

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ     

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

27 սեպտեմբերի 2012 թվականի  N 1212  - Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ    

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ԴՐԱՆՑ

ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ

 ԵՎ ԱՅԼ ԱՆՁԱՆՑ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

20 սեպտեմբերի 2012թվականի N 1207-Ն

  

 
 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ՇՏԱՊ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 1-Ի N 189-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

ՀՀ Առողջապահության նախարարի հրաման թիվ 1927-Ա, 11.08.2014Պատվաստումների ազգային օրացույցում Պնևմակոկային պատվաստումների ներդրման վերաբերյալ բոըժաշխատողների շրջանում դասընթացների կազմակերպման և պնևմակոկային պատվաստումների իրականացման մասին

 

 

ՀՀ Առողջապահության նախարարի հրաման թիվ 1926-Ա, 11.08.2014թ.

ՀՀ-ում Տուլարեմիայի, Մենիգակոկային, ԿԿԽ պատվաստանյութերի բաշխման և 2014թ. ձմեռային զորակոչիկների շրջանում կանխարգելիչ պատվաստումների իրականացման մաին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ      

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

«ԱՄ-ԷՍԿԱ»   ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
 ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿ-

ՄԱՆ
, ՎՆԱՍԱԶԵՐԾՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԵՎ 
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ  ԼԻՑԵՆԶԻԱ  ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

3 հուլիսի  2014  թվականի  N  667   - Ա

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

«ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԹՄՐԱ-

ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՈՒ ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ, ԱՐՏԱՀԱՆ-

­ՄԱՆ ԵՎ ՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

19 հունիսի 2014 թվականի N  620  - Ա

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ       

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

«ՌԻԽՏԵՐ-ԼԱՄԲՐՈՆ ՀԱՄԱՏԵՂ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ  ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ   ԵՎ

 ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱ-

ՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԾ` ԴՐԱՆՑ ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ, ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12 հունիսի 2014 թվականի թիվ 607-Ա

 

 

 

ՀՐԱՄԱՆ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ՆԻՍՏԻ

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ի Ց

1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 2014-2019 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱ-

ՐՈՒԹՅԱՆԸ  ԵՎ  ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

17 ապրիլի 2014 թվականի  N 15

 

 ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 764-Ա 14.04.2014

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ       

     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 7-Ի N 992-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

27 մարտի 2014 թվականի  N 321 - Ն

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2018-08-21 19:32:22