Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

    

            

Արամ Անտոնյան

Արամ Անտոնյան

Վարչության պետ

էլ. փոստ

+ 374 0312 3-26-10 +374 0312 4-90-00 /117/

Կենսագրություն

 ԾՆՆԴՅԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎ, ԱՄՍԱԹԻՎ, ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ
24-ը հունվարի 1971թ., ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1978-1985 թթ.-Արթիկի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց
1986-1987 թթ. Երևանի Օլիմպիական հերթափոխի թիվ 10 դպրոց
1987-1988 թթ.-Արթիկի թիվ 5 միջնակարգ դպրոց
1988-1992 թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
1986-1992 թթ.-Վոլեյբոլի Հայաստանի հավաքականի անդամ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
1991-1998թթ.-Արթիկի քաղաքային մարզադպրոց՝ վոլեյբոլի մարզիչ
1994-1995թթ.-Արթիկի քաղաքային մարզադպրոց՝ ուսումնական մասի վարիչ
1992-1993 թթ.- ծառայություն հայկական բանակում
1998 -2004թթ.-անհատ ձեռնարկատիրական գործունեություն
2004 -2009թթ.-ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՏԾԳՀ
վարչության առաջատար մասնագետ
2009-2010 թթ.- ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ
վարչության ՀԳՄՏՍԳՀ բաժնի առաջատար մասնագետ
2010-2014 թթ.- ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի  ՏԻ և ՀԳՄՀ
վարչության ՀԳՄՏՍԳՀ բաժնի գլխավոր մասնագետ
2014թ-ի մարտի 19-ից ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և
ՀԳՄՀ վարչության ՀԳՄՏՍԳՀ բաժնի պետ
2016թ. օգոստոսի 3-ից ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի  տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության պետ
 

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ
ՀՀ ՔԾ 1-ին դասի խորհրդականԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
,,Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն,, կուսակցություն


ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած, ունի մեկ որդի և մեկ դուստր

 

Գործառույթներ / իրավասություններ
 

Վարչության պետը՝
ա) ապահովում է մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեության համակարգումը, ՏԻՄ-երի և գլխավոր քարտուղարի փոխադարձ կապը,
բ) ապահովում է մարզի խորհրդի գործունեության հետ կապված կազմակերպական աշխատանքները և օրակարգի ձևավորումը,
գ) ապահովում է ՏԻՄ-երի հերթական ընտրություններ նշանակելու, նրանց լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու և գյուղական համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակելու աշխատանքները.
դ) ապահովում է ՏԻՄ-երի լիազորությունների իրականացման նկատմամբ վարչական հսկողության ամենամյա աշխատանքային ծրագրի նախագծի կազմումը և ներկայացումը մարզպետին,
ե) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է համայնքների ղեկավարների սեփական և պետության պատվիրակած լիազորությունների և համայնքների ավագանիների լիազորությունների իրականացման նկատմամբ վարչական հսկողության աշխատանքները.
զ) ապահովում է ՏԻՄ-երի մեթոդական օգնության կազմակերպման աշխատանքները.
է) ապահովում է մարզի տարածքում ոստիկանության և ազգային անվտանգության, ինչպես նաև զինապարտների հաշվառման, զորակոչի, զորահավաքի և վարժական հավաքների կազմակերպման խնդիրների առընչությամբ մարզպետի մոտ անցկացվող խորհրդակցությունների անցկացումը.
ը) ապահովում է արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի ՀԳՄՏՍ-ների ղեկավարների կողմից մարզպետի համապատասխան հանձնարարականների և կարգադրությունների կատարման ընթացքը.
թ) ապահովում է մարզի տարածքում հարկային մարմինների գործունեության, կապի, էլեկտրամատակարարման, ջրահեռացման և գազամատակարարման ծագած խնդիրների լուծման առնչությամբ համապատասխան ՀԳՄՏՍ-ների ղեկավարներից սահմանված կարգով տեղեկատվության ստացումը.
ժ) ապահավում է մարզի տարածքում քաղաքացիական պաշտպանության և հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքները,
ժա) ապահովում է մարզի տարածքում համապատասխան մարզային ծրագրերով նախատեսված արտակարգ իրավիճակների վերացման, տարերային և տեխնոլոգիական աղետների կանխման, վտանգի նվազեցման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ մարզպետի կողմից կազմակերպվող և համակարգվող աշխատանքները, ինչպես նաև օպերատիվ բնույթի միջոցառումների իրականացումը.
ժբ) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մասնակցում է համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատանքներին.
ժգ) ապահովում է մարզի համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի կադրային գործի վարման մեթոդական ղեկավարման և վերահսկման աշխատանքները.
ժդ) ապահովում է համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի վերակազմակերպման, կառուցվածքային փոփոխությունների և լուծարման ժամանակ համայնքային ծառայության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ մարզպետի առաջարկությունների ներկայացումը պետական կառավարման լիազոր մարմին.
ժե) սահմանված կարգով ընթացք է տալիս համայնքային ծառայության վերաբերյալ առաջարկություններին, դիմումներին ու բողոքներին.
ժզ) ապահովում է մարզի համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում համայնքային ծառայության պաշտոնների գրանցամատյանի վարման, համայնքային ծառայողների վերապատրաստման խմբերի կազմավորման, թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթների և ատեստավորումների նշանակման օրերի հաշվառման, համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող և պաշտոնից ազատված անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների ամփոփման և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը պետական լիազորված մարմին ներկայացնելու աշխատանքները.
ժէ) ապահովում է միջհամայնքային միավորումների ձևավորման և համայնքների խոշորացման կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքները.
ժը) առաջարկություններ է ներկայացնում մարզպետին ՏԻՄ-երի որոշումները, գործողությունները և անգործությունը դատարանում բողոքարկելու վերաբերյալ.
ժթ) ապահովում է մարզի աշխարհագրական օբյեկտների անվանափոխման և անվանակոչման աշխատանքները.
ի) ապահովում է խաղաղ ժամանակ զինվորական կոմիսարիատներին զորահավաքային աշխատանքների իրականացման գործում, սահմանապահ զորքերին՝ պետական սահմանի պահպանության գործում անհրաժեշտ աջակցության տրամադրման աշխատանքները.
իա) ապահովում է պաշտպանության նպատակով մարզի տարածքի հաղորդակցության ուղիների նախապատրաստության միջոցառումների, զորահավաքային ծրագրերի հետ կապված աշխատանքները.
իբ) ապահովում է զինված ուժերի զորահավաքային պատրաստության և զորակոչի իրականացման ուղղությամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջների իրականացման նպատակով համապատասխան միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքները.
իգ) մասնակցում է մարզի զարգացման և այլ ծրագրերի կազմման, մշակման, ինչպես նաև այդ ծրագրերի մոնիտորինգի և գնահատման աշխատանքներին.
իդ) ապահովում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների քննարկումները և պատասխանների նախագծերի ներկայացման աշխատանքները.
իե) ապահովում է ՀՀ օրենսդիր, գործադիր, տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ստացված գրությունների քննարկումները և պատասխանների նախագծերի ներկայացումը.
իզ) ապահովում է մարզի համայնքներում մարզպետի այցերի, խորհրդակցությունների, ինչպես նաև համայնքների բնակչության հետ հանդիպումների հետ կապված աշխատանքները.
իէ) ապահովում է մարզի համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների հավաքագրման աջակցության աշխատանքները.
իը) Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
իթ) Գլխավոր քարտուղարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
լ) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
լա) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Վարչության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
լբ) աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
լգ) Գլխավոր քարտուղարն է ներկայացնում Վարչության աշխատանքային ծրագրերը.
լդ) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
լե) ստորագրում է վարչության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
լզ) վարչության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
լէ) Գլխավոր քարտուղարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ վարչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
լը) վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
լթ) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2019-04-25 18:42:04