Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

    

            

Հասմիկ Հարությունյան

Հասմիկ Հարությունյան

բաժնի պետ

էլ. փոստ

+ 374 0312 3-26-10 +374 0312 4-90-00 /148/

Կենսագրություն

 

26-ը նոյեմբերի 1983թ., ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Լենինական

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
1990-2000
թթ.-Գյումրու թիվ 10 միջնակարգ դպրոց                                                 

2000-2005թթ.-Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտլրագրող

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
2008-2009
թթ.- Շիրակի մարզպետարանի  քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի գործավար

2009-2011թթ.- Շիրակի մարզպետարանի  քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջին կարգի մասնագետ

2011-2013թթ.- Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետ

 2013-2014թթ- Շիրակի մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ

2014թ. օգոստոսի 19-ից Շիրակի մարզպետարանի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի պետ

 

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ

ՀՀ ՔԾ 2-րդ դասի խորհրդական

 

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Անկուսակցական

                          

 

 

 

Գործառույթներ / իրավասություններ

1. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի (այսուհետ Մարզպետարան)  քարտուղարության (այսուհետ Քարտուղարություն) ընդհանուր բաժնի (այսուհետ Բաժին) պետի պաշտոնն ընդգրկվում է քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների խմբի 2-րդ ենթախմբում:

2. Բաժնի պետին  Քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ Օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի  գլխավոր քարտուղարի
II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
 
3. Բաժնի պետն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Քարտուղարության պետին:
4. Բաժնի պետին անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու են Բաժնի աշխատողները:
5.Բաժնի պետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է քարտուղարության պետը, քարտուղարության մյուս բաժնի պետը, բաժնի գլխավոր մասնագետը:
Բաժնի պետը, քարտուղարության պետի, քարտուղարության մյուս բաժնի պետի, բաժնի գլխավոր մասնագետի բացակայության դեպքում փոխարինում է նրանց:
6. Բաժնի պետը
ա) կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում է բաժնի ընթացիկ գործունեությունը.
բ) կատարում է քարտուղարության պետի հանձնարարականները:
գ) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պահանջները, իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ վերազանցելու, ինչպես նաև բաժնի առջև դրված խնդիրները և տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:
 
III. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 
7. Բաժնի պետը
ա) լուծում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող հիմնախնդիրներ, ընդունում որոշումներ.
բ) բաժնի աշխատողներին տալիս է համապատասխան ցուցումներ և հանձնարարականներ:
 
V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ
 
9. Բաժնի պետը
ա) քարտուղարության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է մարզպետարանի ռազմավարական և կազմակերպական նշանակության խնդիրների բացահայտմանը, վերլուծմանը և գնահատմանը, ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ տալու աշխատանքին.
բ) բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող մասնագիտական նշանակության խնդիրներ, ինչպես նաև դրանց տալիս է ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ կամ ապահովում այդ աշխատանքների կատարումը:
 
VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 
11. Բաժնի պետը
ա) կազմակերպում է մարզպետարանի պաշտոնական փոստի ստացման, գրանցման և առաքման գործընթացը.
բ) կազմակերպում է մարզպետի և գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականների առաքումը  ստորաբաժանումներ.
գ) կազմակերպում է մարզպետարանի արխիվային գործի վարումը.
դ) կազմակերպում և ապահովում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքների կատարումը.
ե) քարտուղարության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.
զ) քարտուղարության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
է) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
ը) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
թ) քարտուղարության պետին է ներկայացնում բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
ժ) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
ժա) ստորագրում է բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
ժբ) բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
ժգ) քարտուղարության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
ժդ) բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև քարտուղարության պետի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
ժե) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
ժզ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 
VIII. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ
 
 
12. Բաժնի պետին օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-07-03 15:38:14