Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

    

            

Լիլիթ Գորգինյան

Լիլիթ Գորգինյան

Բաժնի պետ

էլ. փոստ

+ 374 0312 3-26-10 +374 0312 4-90-00 /155/

Կենսագրություն

ԾՆՆԴՅԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎ, ԱՄՍԱԹԻՎ, ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ

23-ը հուլիսի 1980թ  ք. Լենինական

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1987-1996թթ  -- թիվ 16 միջնակարգ դպրոց

1997թ  -- թիվ 10 միջնակարգ դպրոց

1997-2002թթ -- Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական    ինստիտուտի օտար լեզուների ֆակուլտետ

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
2002-2006թթ-- Վահան Թեքեյանի անվան թիվ 2 դպրոց՝  օտար լեզվի ուսուցիչ

2006թՇիրակի մարզպետարանի  երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ

2011թՇիրակի մարզպետարանի   ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ

2015թ նոյեմբերի 24-ից Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ

 

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ

ՀՀ ՔԾ 2-րդ դասի խորհրդական

 

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ  ՊԱՏԿԱՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
Անկուսակցական

 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ   ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած է, ունի 2 երեխա

Գործառույթներ / իրավասություններ

 Բաժնի պետը՝ 
    ա) իր լիազորությունների շրջանակներում համագործակցում է մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մարզում գործող հանրակրթական դպրոցների և երեխաների խնամք  և պաշտպանություն  իրականացնող հաստատությունների, ոստիկանության և հասարակական կազմակերպությունների հետ.
    բ) իր լիազորությունների շրջանակներում ստանում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից.
    գ) մասնակցում է ընտանիքի, կանանց և երեխաների պաշտպանության թեմաներով սեմինարների, գիտաժողովների.
    դ) ստուգում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններից ստացված տեղեկատվության ճշտությունը առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների մասին.
    ե) կազմակերպում և ապահովում է  կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների ուսումնասիրությունը, կարիքների գնահատման հիման վրա տալիս է եզրակացություն` երեխային մանկատուն կամ երեխայի խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն կամ խնամատար ընտանիք կամ որդեգրման հանձնելու մասին.
    զ) համակարգում է մարզում գործող կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների տեղեկատվական բազան.
    է) կազմակերպում  է մարզում կանանց հիմնահարցերի ուսումնասիրումը,  դրանց լուծմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը.
    ը) կազմակերպում և ղեկավարում է  կանանց սոցիալական պաշտպանության նոր մեխանիզմների մշակումը և իրականացումը.
    թ) կազմակերպում և ղեկավարում է մարզում գենդերային հիմնահարցերի ուսումնասիրումը, դրանց  լուծմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը.
    ժ) կազմակերպում և ղեկավարում է մարզում կանանց առուվաճառքի (թրաֆիկինգի) հիմնահարցերի  ուսումնասիրումը, դրանց  լուծմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը
    ժա) ապահովում է  մարզում կանանց հարցերով զբաղվող հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը.
    ժբ) կազմակերպում և ղեկավարում է մարզում Հայաստանի Հանրապետությունում  կանանց վիճակի բարելավման և հասարակության մեջ նրանց դերի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների մշակումը.
    ժգ) Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների ուսումնասիրման և կարիքների գնահատման հիման վրա խնամակալության և հոգաբարձության մարմին է ներկայացնում եզրակացություն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին մանկատուն (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհրաժեշտ է պահպանել գաղտնիությունը), կամ երեխաների գիշերօթիկ խնամքի հաստատություն կամ խնամատար ընտանիք տեղավորելու մասին. 
    ժդ) բժշկահոգեբանամանկավարժական կենտրոնի գնահատման արդյունքների եզրակացության հիման վրա ներկայացնում է վկայագրման` երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը  և տալիս տեղեկատվություն երեխայի ծնողին (կամ խնամակալին) գործող ուսումնական հաստատությունների վերաբերյալ
    ժե) ոստիկանության անչափահասների գործերով զբաղվող ծառայությունների հետ համատեղ քննարկում է  մուրացիկ, թափառաշրջիկ, իրավախախտ, հանցագործություն կատարած անչափահասների տեղավորման հետ կապված կողմնորոշման խնդիրները, պաշտպանում  անչափահասների իրավունքներն ու շահերը.
    ժզ) պարբերաբար լուսաբանում, ներկայացնում է մարզի ընտանիքի, կանանց և երեխաների ոլորտի խնդիրներն ու ձեռքբերումները` զանգվածային լրատվամիջոցներով.
    ժէ) Ներկայացնում է առաջարկություն մարզպետին  կամ նրա համապատասխան տեղակալին` ընտանիքի, կանանց և երեխաների սոցիալական պաշտպանությանն ու հասցեական օգնությանն ուղղված մարզային և տեղական նշանակության ծրագրերի ձևավորման և դրանց կատարելագործման  վերաբերյալ.
    ժը)  կազմակերպում է կյանքի դժվարին իրավիճակում  գտնվող երեխաների ուսումնասիրության, կարիքների գնահատման, դեպքի վարման, սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման անհատական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցառումներ.
    ժթ) ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի որդեգրել ցանկացող անձին` որդեգրման հնարավորության մասին եզրակացություն.
    ի) ներկայացնում է կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխային մանկատուն կամ երեխայի խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն տեղավորելու  մասին եզրակացությունը.
    իա) ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի խնամատար ծնող դառնալու ցանկություն հայտնած անձին` խնամատար ծնող դառնալու հնարավորության մասին եզրակացությունը.
    իբ) ապահովում է մարզում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը.
    իգ) ապահովում է մարզում ընտանիքի, կանանց և երեխաների պաշտպանությանն ուղղված քաղաքականության իրականացումը.
    իդ) ապահովում է մարզում ընտանիքի, կանանց և երեխաների սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված պետական նպատակային ծրագրերի մշակումը և դրանց կատարումը.
    իե) ապահովում է հանրակրթական դպրոցից դուրս մնացած, այդ թվում` կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթական իրավունքի պաշտպանությունը.
    իզ) ապահովում է  այն երեխաների հաշվառումը, որոնց որդեգրման համար օրենքով սահմանված կարգով ծագել են իրավական հիմքեր.
    իէ) ապահովում է տեղեկատվական բազայում կյանքի դժվարին իրավիճակում  գտնվող երեխաների հաշվառումը,
    իը) ապահովում է  երեխա որդեգրելու համար դիմած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հաշվառումը.
    իթ) երեխային մանկատանը տեղավորելու մասին եզրակացության մեկ օրինակը ներկայացնում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմին (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհրաժեշտ է պահպանել գաղտնիությունը), իսկ մյուս օրինակը և նախատեսված փաստաթղթերը` նախարարություն.
    իժ) մանկատանը ժամանակավոր տեղավորվող երեխայի ծնողներին նախազգուշացնում է այն մասին, որ եթե երեխային մանկատանը տեղավորելու հիմքերը վերանալուց հետո նրանք խուսափեն իրենց երեխային ընտանիք վերադարձնելուց, ապա երեխան կարող է հանձնվել որդեգրության, խնամակալության կամ խնամատար ընտանիք` օրենքով սահմանված կարգով.
    լ) գիշերօթիկ հաստատությունում տեղավորվող երեխայի ծնողներին գրավոր նախազգուշացնում է այն մասին, որ եթե նրանք խուսափեն իրենց երեխային այցելել  կամ ուսումնական արձակուրդների ժամանակահատվածում երեխային ընտանիքում պահել, ապա երեխան կարող է տեղափոխվել մանկատուն կամ հանձնվել ընտանիք` դաստիարակության` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, առանց ծնողներին լրացուցիչ տեղեկացնելու.
    լա) քաղաքացուց բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո մեկամսյա ժամկետում կազմակերպում է  այդ անձի ու նրա կենսապայմանների ուսումնասիրություն և կազմում  համապատասխան ակտ.
    լբ) յուրաքանչյուր ամիս  նախարարություն  ներկայացնում է երեխային պահելու համար նախատեսված դրամական միջոցների և խնամատար  ծնողների վարձատրության համար անհրաժեշտ միջոցների ստացման հայտ-պահանջագիրը.
    լգ) կազմում և նախարարություն է ներկայացնում  մարզպետի կողմից հաստատված նախորդ ամսվա  համար խնամատար ընտանիքին  տրամադրված դրամական միջոցների վերաբերյալ կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվությունը`ըստ խնամատար ընտանիքների.
    լդ) ներկայացնում է մարզպետին` երեխայի իրավունքների պաշտպանության գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություն.
    լե) կազմակերպում և համակարգում է կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների և նրանց ընտանիքների ուսումնասիրությունը, կարիքների գնահատումն ու անհատական ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը.
    լզ) մասնակցում է մարզի զարգացման ծրագրի  մշակմանը և կազմմանը և իրագործմանը.
    լէ) գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.
    լը) գլխավոր քարտուղարին առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
    լթ) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
    լժ) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
    լի) գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
    խ) գլխավոր քարտուղարին  ներկայացնում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
    խա) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
    խբ) ստորագրում է բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
    խգ) բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
    խդ) գլխավոր քարտուղարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ և գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
    խե) բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների.
    խզ) ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
    խէ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
    Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-05-26 17:59:27