Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

    

            

Լիպարիտ Մարտիրոսյան

Լիպարիտ Մարտիրոսյան

Վարչության պետ

էլ. փոստ

+ 374 0312 3-26-10 +374 0312 4-90-00 /126 /

Կենսագրություն

ԾՆՆԴՅԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎ, ԱՄՍԱԹԻՎ,  ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ
1969 թ., 19-ը սեպտեմբեր,  Արթիկի  շրջան գ.Գեղանիստ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1976-1986 թթ. – Արթիկի  շրջանի  Գեղանիստ  գյուղի միջնակարգ  դպրոց
1986-1991 թթ. - Երևանի  ժողովրդական  տնտեսության ինստիտուտ,  Ֆինանսահաշվային  ֆակուլտետ,  տնտեսագետ
2009-2011 թթ. – Գյումրու ,,Պրոգրես,,  համալսարան, Ֆինանսներ  մասնագիտացում,  շնորհված է  տնտեսագիտության  մագիստրոսի  աստիճան

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

1992-1994 թթ. - ք. Գյումրի, Շիրակի  շրջխորհրդի  գործկոմ, ֆինանսական բաժնում բյուջետային  տեսուչ,
1994-1996թթ. - ք. Գյումրի,  Շիրակի  շրջխորհրդի  գործկոմ, ֆինանսական  բաժնի  վարիչ,
1996-2000 թթ. – ՀՀ  Շիրակի  մարզպետարանի ֆինանսական  բաժնի  գլխավոր  մասնագետ-ենթաբաժնի պետ,
2000-2009թթ. - ՀՀ  Շիրակի  մարզպետարանի աշխատակազմի  ֆինանսատնտեսագիտական   վարչության համայնքային  բյուջեների  մեթոդաբանության  և վերլուծության  բաժնի  պետ

2009թ. նոյեմբերի 17-ից. - ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի  ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման  վարչության  ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի  պետ

2010թ. Համատեղության կարգով ՀՀ ՏՀ դասախոս /բյուջետային համակարգ/

2012թ. Հոկտեմբերի 29-ից - ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի   ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման  վարչության  պետ

 
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ
ՀՀ ՔԾ 1-ին դասի խորհրդական

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
 Անկուսակցական
 
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած է,  ունի  երկու  դուստր  և  մեկ  որդի:
 
Գործառույթներ / իրավասություններ

Վարչության պետը՝
ա)ապահովում է Մարզպետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացմանն ուղղված աշխատանքների կատարումը.
բ)ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ Մարզպետին վերապահված լիազորությունների իրականացման կազմակերպումը և Մարզպետի գործունեության օպերատիվությունն ու արդյունավետությունը.
գ)մշակում է առաջարկություններ համապատասխան բնագավառին առնչվող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կիրառման պրակտիկայի և կատարելագործման վերաբերյալ.
դ)մասնակցում է Մարզի զարգացման ծրագրի մշակմանը և կազմմանը.
ե)ցուցաբերում է մեթոդական և խորհրդատվական օգնություն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին` բյուջեների կազմման ժամանակ.
զ)ապահովում է Մարզպետարանի ենթակայության բաժնետիրական ընկերությունների կանոնադրության հաստատումը, անհրաժեշտության դեպքում վերլուծում և Մարզպետին առաջարկություն է ներկայացնում մարզային ենթակայության բաժնետիրական ընկերությունների կանոնադրական կապիտալներում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ .
է)կազմակերպում է Մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տարեկան հաստիքացուցակների, նախահաշիվների ստուգման և հաստատման գործընթացը.
ը)ապահովում է Մարզպետարանի դրամական միջոցների, ապրանքանյութական արժեքների ճիշտ և ժամանակին հաշվառման աշխատանքները.
թ)ապահովում է բոլոր ֆինանսավարկային գործառույթների հաշվառման աշխատանքները.
ժ)սահմանված կարգով մշակում և Մարզպետին է ներկայացնում կառավարության քննարկմանը նեկայացվող առաջարկություններ պետական բյուջեի նախագծի` Մարզին վերաբերող հատվածի, ինչպես նաև Մարզի համայնքների բյուջեներին պետական բյուջեից հատկացումների վերաբերյալ.
ժա)վերահսկում է պետական բյուջեով Մարզին հատկացված միջոցների նպատակային օգտագործումը.
ժբ)սահմանված կարգով վերահսկում է պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին հատկացված միջոցների ընթացիկ ֆինանսավորումը և դրանց նպատակային օգտագործումը.
ժգ)վերահսկում է Մարզի համայնքների հաստատված բյուջեների ընդունման, ամփոփման և Մարզի ամփոփ բյուջեի ներկայացման աշխատանքները.
ժդ)հսկում է հաշվապահական հաշվառումը վարելու աշխատանքները և կրում է պատասխանատվություն մարզպետարանի ֆինանսական, հարկային, վիճակագրական պարտադիր վճարների մասին հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար.
ժե)համակարգում է Մարզպետարանի և մարզային ենթակայության կազմակերպությունների կարիքների համար աշխատանքների, ծառայությունների, ապրանքների գնման աշխատանքները.
ժզ)կազմակերպում է մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության ծրագրային ցուցանիշների ամփոփման աշխատանքները,
ժէ) վերահսկողություն է իրականացնում մարզային ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից բյուջետային միջոցների նպատակային օգտագործման և հաստատված նախահաշիվների կատարման նկատմամբ.
ժը)վերահսկողություն է իրականացնում մարզպետարանի ենթակայությանբ գործող ՊՈԱԿ-ներին ամրացված և սեփականությունը հանդիսացող գույքի օգտագործման և տիրապետման օրինականության նկատմամբ.
ժթ)վերահսկում է հաջորդ տարվա բյուջեի հաշվին մարզպետարանի պատվիրատվությամբ կատարվող ծախսերի բյուջետային հայտերի կազմման, ամփոփման և ներկայացման աշխատանքները.
ի)վերահսկում է հանրակրթական դպրոցների աշակերտների փաստացի թվաքանակի հիման վրա տվյալ տարվա բյուջետային հատկացումների վերահաշվարկի և այն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացնելու գործընթացը.
իա)ապահովում է մարզային ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տարեկան և եռամսյակային ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունների ստուգման, ըստ ծրագրերի ամփոփման և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացման աշխատանքները.
իբ)վերահսկողություն է իրականացնում տարեկան և եռամսյակային ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունները ոչ պատշաճ ձևով ներկայացրած ՊՈԱԿ- ներին համապատասխան գրություններ կազմելու, ճշգրտված հաշվետվությունների ստուգման, վերլուծություն, տնտեսումների, գերծախսերի բացահայտման, համապատասխան զեկուցագրերի կազմման աշխատանքների նկատմամբ.
իգ)վերահսկում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն ներկայացվող այն առևտրային կազմակերպությունների ցանկերը և դրանցում կատարված փոփոխությունները, որոնց պետական բաժնեմասերի կառավարման լիազորությունները վերապահված են մարզպետին.
իդ)աջակցում է մարզի համայնքներին` գույքահարկի և հողի հարկի եկամուտների հավաքագրման, ինչպես նաև գույքահարկի և հողի հարկի ապառքների գանձման աշխատանքներին.
իե)ապահովում է առողջապահական ընկերությունների վերստուգողների մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքները.
իզ)ապահովում է մարզպետարանի տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշվի, ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցերի կազմման աշխատանքները.
իէ) ապահովում է պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվող ֆինանսավորման հայտերի կազմման աշխատանքները.
իը)ապահովում է մարզպետարանի աշխատակիցների աշխատավարձի, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումների հաշվարկման, վճարման աշխատանքները,
իթ)ապահովում է եկամտահարկի հաշվարկման, պետբյուջե վճարման հաշվետվությունների (եռամսյակային, տարեկան) կազմման, ապահովագրական նպաստների հաշվարկման, վճարման աշխատանքները.
իժ)ապահովում է կանխիկ դրամի փաստաթղթավորման, դրամարկղային գրքի վարման աշխատանքները.
լ)ապահովում է գործուղման մեկնող աշխատակիցների գործուղղված վայրում կատարվող ծախսերի փոխհատուցվող գումարների հաշվարկման , վճարման աշխատանքները.
լա)ապահովում է մարզային կազմակերպությունների սահմանված կարգով լուծարման գույքի գնահատման համար ելակետային տվյալների փաթեթների կազմման աշխատանքներին.
լբ)Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.
լգ)Գլխավոր քարտուղարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
լդ)ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
լե)համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում իր Վարչության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
լզ)Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
լէ)Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Վարչության աշխատանքային ծրագրերը.
լը)այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
լթ)ստորագրում է վարչության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
լժ)Վարչության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
լի)Գլխավոր քարտուղարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ վարչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
խ)Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
խա)ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
խբ)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.
Վարչության պետն ունի Oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-05-27 15:57:26