Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

    

            

Լեյլի Ասլանյան

Լեյլի Ասլանյան

բաժնի պետ

էլ. փոստ

+ 374 0312 3-26-10 +374 0312 4-90-00-/136/

Կենսագրություն

 ԾՆՆԴՅԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎ, ԱՄՍԱԹԻՎ, ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ
 14-ը օգոստոսի 1967թ. ք. Ապարան

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1974-1984թթ Ախուրյանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց
1986-1992թթ Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ, բուժական ֆակուլտետ
1992-1993թթ. ,,Էրեբունի բժշկական կենտրոն,, անցել է ինտերնատուրա ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ մասնագիտությամբ
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
1993-2000թթ. ք. Գյումրի Շտապ բուժօգնության կայանում բժիշկ սրտաբան
1996-2012թթ. ք. Գյումրի ,,Սամարիթեր,, հիվանդանոցում բժիշկ-ռեանիմատոլոգ
2006-2010թթ. ք. Գյումրի ,,Սամարիթեր,, հիվանդանոցի գործադիր տնօրենի տեղակալ բուժական գծով
2010-2011թթ. Ռուսական զինվորական հոսպիտալում բժիշկ-թերապևտ
2012-2013թթ. ,,Գյումրու բշկական կենտրոն,, ՓԲԸ-ում բժիշկ-ռեանիամատոլոգ
2013-2016թթ. Ռուսական զինվորական հոսպիտալում նևրոլոգիական բաժանմունքի վարիչ
2016թ. 19.01. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի պետ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ
ՀՀ ՔԾ 2-րդ դասի խորհրդական

 

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
Անկուսակցական


ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած չէ

 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը՝

ա) համակարգում է առողջապահության բնագավառին առնչվող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կիրառման պրակտիկայի և կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակման աշխատանքները.
բ) համակարգում է մարզի զարգացման ծրագրի մշակման և կազմման աշխատանքների կատարումը.
գ) համակարգում է մարզպետարանի աշխատանքային ծրագրի առողջապահության հատվածի նախագծերի կազմման աշխատանքները.
դ) համակարգում է պետական առողջապահական ծրագրերը, մարզային ենթակայության պետական առողջապահական հաստատությունների աշխատանքը, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմակերպում է բնակչության անվճար բուժօգնության իրականացումը, ոչ պետական առողջապահական հաստատությունների գործունեության համապատասխանությունը օրենսդրությանը.
ե) համակարգում է մարզի տարածքում վարակիչ և սոցիալական հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների դինամիկայի ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների կատարման, դրանց կանխարգելման ծրագրերի մշակման աշխատանքները.
զ) համակարգում է մարզի տարածքում հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումները, կազմակերպում է սանիտարահիգիենիկ միջոցառումներ վարակիչ և զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների ու թունավորումների կանխարգելման նպատակով.
է) համակարգում է պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայության մարմիններին` բնակավայրերի ջրամատակարարման աղբյուրների, բնակելի շենքերի, դպրոցների և այլ օբյեկտների սանիտարական վիճակի նկատմամբ վերահսկողության աշխատանքները.
ը) համակարգում է մարզային ենթակայության առողջապահական հաստատությունների շենքերի կառուցման, պահպանման և շահագործման կազմակերպման աշխատանքները. 
թ) համակարգում է մարզային ենթակայության առողջապահական կազմակերպությունների գործունեության ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների կազմակերպման գործընթացը, դրանց հիման վրա ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ.
ժ) համակարգում է մարզի տարածքում առողջապահական հիմնարկների` ՀՀ ԱՆ-ի կողմից կենտրոնացված գնումներով և հումանիտար օգնության կարգով հատկացված դեղամիջոցների, բժշկական նշանակության ապրանքների բաշխման, ներմարզային վերաբաշխման աշխատանքները և ապահովում է վերջիններիս նպատակային օգտագործումը.
ժա) համակարգում է մոր և մանկան առողջության պահպանման ծառայության գործընթացը մարզում.
ժբ) համակարգում է մարզում ծննդօգնության պետական հավաստագրերով բժշկական ծառայությունների իրականացման գործընթացը.
ժգ) համակարգում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման ամենամյա առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերին համապատասխան զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական զննման, լաբորատոր-ախտորոշիչ և հիվանդանոցային հետազոտմուն ու բուժման աշխատանքները.
ժդ) համակարգում է նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց բժշկական քննությունների, զինկոմիսարիատներին կից գործող զորակոչային բժշկական հանձնաժողովների աշխատանքները՝ ըստ տարածաշրջանների.
ժե) համակարգում է զինված ուժերի զորահավաքային պատրաստության և զորակոչի իրականացման զինծառայողների, պահեստ արձակված անձանց, նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական, իրավական պաշտպանվածության ուղղությամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջների իրականացման նպատակով համապատասխան աշխատանքները.
ժզ) համակարգում է Մարզի բնակչության առողջության առաջնային պահպանմանն ուղղված իմունոկանխարգելման ծրագրերի համալիր աշխատանքների կատարումը. 
ժէ) համակարգում է միջազգային կազմակերպությունների, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության, նրա ենթակայության տակ գտնվող կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը.
ժը) համակարգում է մարզի առողջապահության բնագավառի կադրերի վերապատրաստման ու վերաորակավորման աշխատանքների կազմակերպումը. 
ժթ) համակարգում է մարզպետի հաստատմանը ներկայացվող մարզպետարանի ենթակայության առողջապահական ընկերությունների հաստիքային ցուցակների, ամենամյա ծախսերի նախահաշիվների, ըստ նախահաշիվների ծախսերի կատարումը, վճարովի սկզբունքով տրամադրվող բժշկական ծառայությունների ցանկը և դրանց սակագները. 
ի) համակարգում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական), ինչպես նաև դիսպանսերային բուժօգնության կազմակերպման աշխատանքները.
իա) համակարգում է հիվանդանոցային ծառայության որակի վերահսկման հանձնաժողովների աշխատանքները.
իբ) համակարգում է մարզային ենթակայության առողջապահական կազմակերպությունների հաշվետվությունների ընդունման, ամփոփման, վերլուծման, ինչպես նաև դրանց հիման վրա անհրաժեշտ տեղեկանքների, հաշվետվությունների, հաղորդումների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի նախապատրաստման աշխատանքները.
իգ) համակարգում է ՀՀ տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի 2007- 2015թթ. ազգային ծրագրի մարզում իրականացվող աշխատանքները.
իդ) համակարգում է մարզի քաղաքացիական պաշտպանության բժշկական ծառայության պլանների նախապատրաստման աշխատանքները,, ապահովում հրամանատարաշտաբային վարժանքների արդյունք-ների վերլուծման և ամփոփման աշխատանքները.
իե) համակարգում է մարզպետարանի ենթակայության տակ գտնվող փակ բաժնետիրական ընկերությունների գործադիր տնօրենների և վերստուգողների թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների, ինչպես նաև գործադիր տնօրենների ատեստավորման նախապատրաստական աշխատանքները.
իզ) համակարգում է մարզում գործող առողջապահական խնդիրներ իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների աջակցման աշխատանքները
իէ) համակարգում է մարզպետարանի կայք-էջի առողջապահության բաժնի պարբերաբար թարմացման աշխատանքները. 
իը) վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.
իթ) վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
լ) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
լա) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
լբ) վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
լգ) վարչության պետին է ներկայացնում բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
լզ) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
լդ) ստորագրում է բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
լե) բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
լզ) վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ և գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
լէ) բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների.
լը) ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
լթ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-08-10 11:22:31