Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

    

            

Խաչատուր Խնձրցյան

Խաչատուր Խնձրցյան

բաժնի պետ

էլ. փոստ

+ 374 0312 3-26-10 + 374 312 4-90-00 /171/

Կենսագրություն

ԾՆՆԴՅԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎ, ԱՄՍԱԹԻՎ,  ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ
1963
թ., 23-ը սեպտեմբեր, ք. Գյումրի

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1970-1980 թթ. - ք. Գյումրի, թիվ 27 միջնակարգ դպրոց
1980-1985 թթ. -
Երևանի  պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, Մեխանիկական  ֆակուլտետ,  Ինժեներ-մեխանիկ
2007-2010 թթ.
-Հայաստանի  պետական ճարտարագիտական  համալսարան մասնագիտությամբ-արդյունաբերական և քաղաքացիական  շինարարություն

 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
1985-1989 թթ. -ք. Մարալիկ, Բամբակամանվածքային  ֆաբրիկա, ինժեներ-մեխանիկ
1989-1991թթ. - ք. Մոսկվա, <<ՀԱՏՈՒԿ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ>> տրեստ միավորում (<<СПЕЦМАШМОНТАЖ>> трест обьединеи), աշխղեկ (ք. Գյումրի)
1991-1995 թթ. -ք. Երևան, <<ՀԱՅԱՐԴՄՈՆՏԱԺ>> տրեստ միավորում, աշխղեկ (ք. Գյումրի),
1995-2000 թթ. - <<Փարվանա>> ԱԿ, ինժեներ-շինարար (ք. Գյումրի)
2000-2001թթ. - ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի <<Քաղաքաշինության և կապիտալ շինարարության>> վարչություն, <<Քաղաքաշինություն>>  բաժին, առաջատար մասնագետ
2001-2002թթ. - ՀՀ Շիրակի  մարզպետարանի <<Քաղաքաշինության  և  կապիտալ շինարարության>> վարչություն, <<Կապիտալ շինարարություն>> բաժին,  գլխավոր  մասնագետ,
2002-2009թթ. - ՀՀ Շիրակի  մարզպետարանի   <<Քաղաքաշինության>> վարչություն, <<Կապիտալ շինարարություն>> բաժին,  գլխավոր  մասնագետ
2009թ. նոյեմբերի 17-ից. - ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի  <<Քաղաքաշինության  և  կապիտալ շինարարության>> վարչություն, << Տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին>> բաժնի  պետ
 
 ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ
ՀՀ ՔԾ 1-ին դասի խորհրդական
 
ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
1985-1987 թթ. - ծառայել  է  ԽՍՀՄ զինված  ուժերում,
Պ
ահեստի սպա

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ամուսնացած է, ունի  երկու  որդի, երեք տղա թոռ
Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է վարչության պետին
Բաժնի պետը՝
ա/ ապահովում է տրանսպորտի և ճանապարհաշինության գծով մարզպետի որոշումների, կարգադրությունների և գլխավոր քարտուղարի հրամանների նախագծերի նախապատրաստումը.
բ/ ապահովում է մարզում ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների կանոնավոր փոխադրումների կազմակերպումը.
գ/ ապահովում է ներմարզային հասարակական տրանսպորտի սպասարկման իրավունքի հատկացման մրցույթների գործընթացի կազմակերպումը.
դ/ ապահովում է աջակցություն միջմարզային երթուղիների կանոնավոր փոխադրումների կազմակերպման աշխատանքներին` համագործակցելով լիազոր մարմնի հետ.
ե/ համագործակցում է տարածքային կառավաման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, ապահովելով ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառի գործունեության կառավարման համակարգումը.
զ/ ապահովում է մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհային ցանցի զարգացման, շինարարության նորոգման և պահպանման ծրագրեր մշակումը.
է/ ապահովում է մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների համար կապալառու կազմակերպությունների ընտրությունների մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքները.
ը/ ապահովում և հսկողություն է իրականացնում մարզային ենթակայության ավտոճանապարհների և դրանց ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կահավորանքի շինարարության /տեղադրման/, շահագործման, նորոգման և պահպանության աշխատանքերի կատարման նկատմամբ. թ/ ապահովում է մարզային ավտոճանապարհների պաշտպանական գոտիներում տարբեր շինությունների, կոմունիկացիանների և գովազդների տեղադրման օրինականության ուսումնասիության աշխատանքները, անհրաժեշտության դեպքում առաջարկություն ներկայացնում տեղադրման թույլտվությունների ուղղությամբ. ժ/ աջակցություն է ապահովում հանրապետական նշանակության ճանապարհների շինարարության, պահպանման և շահագործման աշխատանքների կազմակերպմանը.
ժա/ մարզի տարածքում ապահովում է գործող ճանապարհաշինարարական ձեռնարկությունների հզորությունների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացումը, ամփոփում այն և ներկայացնում առաջարկություններ.
ժբ/ ապահովում է հսկողություն պետբյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին մարզում գործող ճանապարհաշինարարական կազմակերպությունների կողմից մարզում իրականացվող ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նկատմամբ.
ժգ/ ապահովում է բաժնի իրավասությանն վերաբերվող մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների կատարումը, ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ.
ժդ/ վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր ներկայացնելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.
ժե/ վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
ժզ/ ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
ժէ/ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
ժը/ վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
ժթ/ վարչության պետին է ներկայացնում բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
ի/ այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
իա/ ստորագրում է բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
իբ/ բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
իգ/ վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար։
իդ/ բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների.
իե/ ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իզ/ իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ։
Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ /սոցիալական երաշխիքներ/ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ /սահմանափակումներ/։

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-05-25 17:55:43