Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

    

            

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Վարչության պետ` Արամ Անտոնյան

+ 374 0312 3-26-10 +374 0312 4-90-00 /117/   էլ. փոստ

 

 

 

 ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Վարչությունը իր լիազորությունների շրջանակում`
1) ապահովում է Մարզպետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացմանն ուղղված աշխատանքների կատարումը.
2) ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ Մարզպետին վերապահված լիազորությունների իրականացման կազմակերպումը և Մարզպետի գործունեության օպերատիվությունն ու արդյունավետությունը.
3) մշակում է առաջարկություններ համապատասխան բնագավառին առնչվող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կիրառման պրակտիկայի և կատարելագործման վերաբերյալ.
4) մասնակցում է Մարզի զարգացման ծրագրի մշակմանը, կազմմանը և իրականացմանը
5) մարզի խորհրդի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների խորհրդակցությունների ժամանակ համայնքների ղեկավարներին և մասնակիցներին պարզաբանումներ է տալիս փոփոխված և նոր ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի վերաբերյալ.
6) համակարգում է Մարզի տարածքում հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեությունը.
7) իրավական և մասնագիտական հսկողություն է իրականացնում տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների նկատմամբ. 
8) իրականացնում է համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի կադրային գործի վարման մեթոդական ղեկավարումը և վերահսկումը.
9) առաջարկություններ է ներկայացնում համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի վերակազմակերպման, կառուցվածքային փոփոխության (անվանափոխության) և լուծարման ժամանակ համայնքային ծառայության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ.
10) Հայաստանի Հանրապետության oրենսդրությամբ սահմանված կարգով քննում է համայնքային ծառայության վերաբերյալ առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքները.
11) ընդունում է ՙԱռևտրի և ծառայությունների մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածով նախատեսված գործառույթների կատարման մասով տեղական ինքնակառավարման մարմինների հաշվետվությունները.
12) առաջարկություններ է ներկայացնում մարզպետին օրենքով սահմանված կարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ նշանակելու վերաբերյալ. 
13) մարզպետի հաստատմանն է ներկայացնում տեղական զորակոչային հանձնաժողովների կազմը` համապատասխան զինվորական կոմիսարի ներկայացմամբ. 
14) համակարգում է տեղական զորակոչային հանձնաժողովների գործունեությունը.
15) մարզպետի հաստատմանն է ներկայացնում զորակոչիկներին ընտանեկան դրության բերումով և ուսումը շարունակելու համար տարկետում տալու մասին տեղական զորակոչային հանձնաժողովների որոշումները,
16) որոշման նախագիծ է ներկայացնում մարզպետին զորակոչիկներին ընտանեկան դրության բերումով օրենքով չնախատեսված դեպքերում տարկետում տալու վերաբերյալ և այդ որոշումը ներկայացնում հանրապետական զորակոչային հանձնաժողով.
17) կազմակերպում է մարզի բնակչության պաշտպանությունն արտակարգ իրավիճակներում.
18) կազմակերպում է մարզի տարածքում արտակարգ իրավիճակների կանխման, դրանց հնարավոր հետևանքների նվազեցման ու վերացման ծրագրերի մշակումն ու մասնակցում այդ ծրագրերում նախատեսված աշխատանքների համակարգմանը.
19) մասնակցում է պետական համապատասխան ծրագրերով նախատեսված` արտակարգ իրավիճակների կանխման, դրանց հնարավոր հետևանքների նվազեցման և վերացման, ինչպես նաև օպերատիվ բնույթի միջոցառումների իրականացմանը.
20) տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ու բնակչությանը ներգրավում է արտակարգ իրավիճակների կանխման, դրանց հնարավոր հետևանքների նվազեցման և վերացման աշխատանքներին.
21) մարզպետին ներկայացնում է առաջարկություններ ներքին գործերի և ազգային անվտանգության բնագավառների հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայություններին հանձնարարականներ տալու` բնակչության պաշտպանության, հակահամաճարակային և կարանտինային հատուկ միջոցառումների կազմակերպման վերաբերյալ.
22) մարզպետին ներկայացնում է առաջարկություններ հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայություններին հանձնարարականներ տալու` արտակարգ իրավիճակների կանխման, դրանց հնարավոր հետևանքների նվազեցման և վերացման, բնակչության պաշտպանության վերաբերյալ.
23) կազմակերպում է մարզպետի` մարզի տարածքում բնակչության պաշտպանությունն ապահովելու պատասխանատուի գործառույթները.
24) իր լիազորությունների շրջանականերում կազմակերպում և ապահովում է քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացումը մարզի տարածքում.
25) մասնակցում է պետական հանրապետական պլաններով և ծրագրերով նախատեսված քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներին.
26) տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, կազմակերպություններին և բնակչությանը ներգրավում է քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացմանը.
27) առաջարկություն է ներկայացնում մարզպետին մարզային քաղաքացիական պաշտպանության ծառայություններ և ուժեր ստեղծելու վերաբերյալ.
28) քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ առաջարկություն է ներկայացնում մարզպետին հանձնարարականներ տալու պետական կառավարման հանրապետական մարմինների տարածքային ստորաբաժանումներին.
29) մասնակցում է մարզի բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանմանը.
30) մասնակցում է մարզի բնակչության պատսպարման և անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովման իրականացմանը.
31) մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտպանության բնագավառի տարածքային քաղաքականություն իրագործմանը.
32) կազմակերպում է մարզում պաշտպանության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների կատարումը, զինծառայողների, պահեստազոր արձակված անձանց, նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական, իրավական պաշտպանվածության ապահովումը, աջակցում է զինված ուժերի զորահավաքային ծավալմանն ու պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի իրականացմանը.
33) պաշտպանության նպատակով մասնակցում է մարզի վարչական տարածքի և հաղորդակցության ուղիների նախապատրաստման միջոցառումների, զորահավաքային պլանների ու խնդիրների կատարման իրականացմանը.
34) մասնակցում է մարզի վարչական տարածքի օպերատիվ սարքավորման պլանավորմանն ու oժանդակում դրանց իրագործմանը.
35) օրենքով սահմանված կարգով մարզի վարչական տարածքում ապահովում և կազմակերպում է քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացումը.
36) առաջարկություն է ներկայացնում մարզպետին օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով զինված ուժերին նյութական, տեխնիկական միջոցներով, բնական ռեսուրսներով և գործունեության համար անհրաժեշտ այլ արտադրանքով ապահովելու համար.
37) առաջարկություն է ներկայացնում մարզպետին տեղական հանրաքվե նշանակելու, եթե համապատասխան համայնքի ավագանին կազմավորված չէ.
38) օրենքով սահմանված ժամկետում քննում Է աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման կամ անվանափոխման մասին առաջարկություններն ու դրանք հիմնավորող փաստաթղթերն ու մարզպետի եզրակացությունն է ներկայացնում աշխարհագրական անվանումների բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմին` կցելով անվանափոխման կամ անվանակոչման հետ կապված ծախսերի նախահաշիվը:
39) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված լիազորություններ

 

 

 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ` Ռուբեն Հարությունյան

+ 374 0312 3-26-10 + 374 0312 4-90-00 /146/   էլ. փոստ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ` Գառնիկ Սիմոնյան

+ 374 0312 3-26-10 +374 0312 4-90-00-140   էլ. փոստ

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2019-04-25 18:42:04